Baie goeie artikel geskryf deur Jaap Claassens.

Standard

“Bybelse Moraliteit”
Author: Jaap Claassens
Date: 10/21/2009 16:40 h
Bybelse Moraliteit
Hoekom bestaan die absurde siening dat geloof nodig is vir moraliteit? Sou dit wees dat mense nie sal weet wat die verskil tussen goed en kwaad is nie tensy dit deur God aan hulle geopenbaar is nie? Pateties! Elke gemeenskap, hetsy of dit gevestig is op geloofsoortuigings of nie, erken die basiese beginsels van moraliteit, Of sou die idee bestaan dat geloof nodig is vir moraliteit omdat mense andersins nie sou omgee as God nie beloning en saligmaking vir goeie gedrag gee en sonde straf nie?
Hoekom verstaan voorstanders van godsdiensonderrig in skole nie dat die beswaar teen alle vorms van godsdiens is en dat Christene nie uitgesonder word nie en dat die beswaar slegs op Staatskole betrekking het nie. Die herhaaldelike beskuldiging dat die Christendom geteiken word, is ‘n moedswille verdraaiing of blote onnoselheid.
Hoe lyk die Christelike moraliteit soos weerspieël in die Bybel en wat vir Christene so heilig is dat hulle dit aan onskuldige kinders wil opdring, in elk geval?
God straf herhaaldelik mense vir die sondes van ander:
o Hy straf alle moeders deur hulle aan pynlike kindergeboorte te onderwerp vir Eva se sonde.
o Hy straf alle mense deur hulle tot arbeid te verdoem vir Adam se sonde (Gen. 3:16-18)
o Hy berou sy skepping en in ʼn oomblik van woede pleeg hy volksmoord en verwoes die ekosisteme van die aarde deur ʼn vloed oor die aarde te bring. (Gen.6:7)
o Hy verhard Farao se hart teen die vrymaking van die Israeliete (Ex. 7:3) om daardeur geleentheid te skep om verskeie plae oor Egiptenare te bring, wat as hulpelose onderdane van ʼn tiran, geen aandeel in sy besluit gehad het nie.
o Hy vermoor al die eersgeborenes, selfs dié van slawemeisies, ondanks die feit dat hulle geen aandeel in die onderdrukking van die Israeliete gehad het nie.
o Hy straf die kinders, kleinkinders, agter kleinkinders en agter-agter kleinkinders van dié wat enige ander gode dien. (Ex. 20:3-5)
o Hy straf die Israeliete deur vier-en-twintig duisend te dood omdat sommige van hulle seks met die Moabitiese vrouens gehad het. (Num. 25: 1-9)
o Hy gee aan Dawid opdrag om ʼn sensus van sy manskappe op te neem en stuur daarna ʼn plaag en dood sewentig duisend van sy volgelinge as straf omdat daar oënskynlik iets met die opname skeef geloop het. (2Sam. 24;10-15)
o Hy stuur twee bere om twee-en-veertig kinders wat Elisa oor sy kaal kop gespot het, te verskeur. (2Kon. 2:23-24)
o Hy verdoem en dreig die inwoners van Samaria omdat hulle in opstand is teen hom, dat hulle kindertjies verpletter sal word, dat die mans met die swaard gedood sal word en dat die swanger vrouens oopgesny sal word. (Hos. 14:1)
o Hy beveel mense om owerspeliges, homoseksueles en mense wat op die sabat werk dood te maak. (Lev. 20:10; 20:13; Ex. 35:2)
o Hy beveel dat mense wat bloed eet; wat velsiektes het; en wat seks met hulle vrouens het terwyl hulle menstrueer, uit die samelewing verban moet word. (Lev. 7:27; 13:46; 20:18)
o Mense wat vloek moet gestenig word (Lev. 24:16)
o Prostitute, moet lewendig verbrand word.(Lev. 21:9)
o God beveel die Israeliete herhaaldelik tot xenofobiese geweld. (Ex. 34:11-14; Lev. 26:7-9) en volksmoord teen talle stede en stamme. Hy beveel hulle om geen genade te betoon nie en om enigiets wat asemhaal nie te spaar nie: (Num. 21:2-3; Num. 21:33-35; Deut. 2:26-5; Jos. 1-12; Deut7:2)
o Slawerny word geoorloof (Lev. 25:44-16; Ef. 6:5; Kol 3:22)
o Vaders mag hulle dogters as slawe verkoop (Ex. 21:7)
o Slawe mag geslaan word so lank hulle net vir twee daarna bly leef (Ex. 21:20-21; Luk. 12:45-48)
o Mans mag soveel vrouens en bywywe vat as wat hulle wil aanhou, aangesien owerspel vir mans net seks met ʼn getroude vrou, behels het. (Lev. 18:20)
o Krygsgevangenis mag oor afgronde gegooi word om hulle te dood (2 Kron. 24:12)
o Kinders mag geoffer word om God se hulp tydens oorlog te verkry (2 Kron. 24:12) of om Hom te oorreed om ʼn hongersnood te beëindig. (2 Sam 21)
o Hy vertel ons dat Hy nie gekom het om vrede te bring nie maar die swaard en tweedrag tussen gesinslede te bring. (Mat. 10:34 – 37)
o Hy belowe die saligheid aan die wat hulle vrouens en kinders ter wille van Hom in die steek laat. (Mat. 19:29, Mark. 10:29, Luk 18:29-30)
o Hy beveel dissipels om hulle vrouens en kinders te haat. (Luk. 14-26)
o Hy gee opdrag dat kinders wat op hulle ouers vloek doodgemaak moet word. (Mat. 15:4-7, Mark. 7:9-10)
o Petrus en Paulus onderskryf die despotiese reël waar vrouens die swye opgelê word en hulle mans as gode moet eerbiedig. (1 Kor. 11:3, 14:34-35, Ef. 5:22-24, Kol. 3:18, 1Tim 2:11-12 en 1 Pet. 3:1)
En wat het Christus te sê gehad oor hierdie wette?
Mat 5:17-18. “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is.” en
Luk. 13:17 “ “Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan as dat een lettertjie van die wet verval.”
Ten slotte ʼn enkele aanhaling van Mark Twain: “It ain’t those parts of the Bible that I can’t understand that bother me, it is the parts that I do understand.”
Bronne: Die Bybel; Elizabeth Anderson “If God is Dead, is Everything Permitted?”en Mark Twain.

http://www.hulle.co.za/7501/5901.html?cc=0.6745421390005644&i=7938970#start

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s